Garantivillkor

VMA Fönster AB

1. Reklamationen bör lämnas skriftligen till inköpsstället och samtidigt bör ett inköpsbevis (faktura eller kvitto) uppvisas.
2. Garantitiden räknas från dag för upphämtning eller från leverans till avtalad plats.
3. Fullgjord betalning av produkten är ett villkor för granskning av reklamationsansökan. Om reklamationen avser installationen skall denna också vara betald.
4. Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas med servicemannens resekostnad och 400 kr inkl.moms per timme.
5. Reklamationen kommer inte att godkännas om fönstren har skadats pga. felaktig montering, som inte har utförts av våra installatörer.
6. Alla produktions- och monteringsfel (om monteringen utfördes av vårt företag) kommer att åtgärdas inom 30 dagar. Mer komplicerade fel kan ta längre tid att åtgärda.
7. Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

 • Produkten används på ett sätt den inte är avsedd för.
 • Felaktigt underhåll eller brist på underhåll.
 • Felaktig skötsel och justering.
 • Yttre påverkan (kemikalier, eld, osv.).
 • Konstruktionsändringar och reparationer utförda av obehöriga personer.
 • Felaktig montering som konstateras av företagets representant.
 • Mekaniska skador som har uppstått efter leverans eller efter installation av vår personal.
 • Slitage på delar.
 • Termodynamiska företeelser (in och utvändig kondens på snickerier i utrymmet där snickerier har monterats).
 • Felaktig ventilation i utrymmet.
 • Naturkatastrofer.

8. Garantin omfattar inte mekaniska skador och glassprickor som uppstod under användningen eller fel som är tillåtna enligt gällande normer.
9. Företaget avgör på vilket sätt felen ska åtgärdas.
10. Kunden åtagas att kontrollera kvalitén och kvantiteten i samband med leverans inom ramen för synliga fel, som inte är reklamationsgrundande efter avlämningen av snickerierna. Till synliga fel inräknas följande brister: mått, uppdelningar, kulör samt mekaniska skador på glasrutor eller fönsterbågar så som repor, sprickor osv. Om kunden trots synliga fel bestämmer sig för montering av den bristfälliga produkten, förlorar kunden rätten till reklamation och anspråk pga. andra skador orsakade av den felaktiga produkten.
11. Garantin omfattar endast skador som innefattas av avtalet. Företagets ansvar begränsas till återbetalning av den sålda produktens värde. Vi ansvarar inte för övriga omkostnader som har uppstått pga. produktskadan.
12. Garantin gäller i landet där företaget säljer sina produkter.
PVC - Fönster Garanti

 • 30 år – Färgförändring av vita PVC-profiler (fönster)
 • 10 år – Beslag (fönster)
 • 3 år – Beslag (fönsterdörrar)
 • 10 år – Kondens mellan glaset (fönster och fönsterdörrar)
 • 10 år – Färgförändring av vita PVC-profiler (fönsterdörrar)
 • 10 år – Beslag (fönsterdörrar)
Leveransvillkor

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg om inget annat anges. Om du bor i ett flerbostadshus levereras varorna till porten. Om du själv hämtar produkter från vårt lager, frånsäger vi oss ansvaret för transporten. Vid återtransport debiteras ni med den extrakostnaden.

Vid avlastning skall varorna inspekteras noggrant av mottagare. Köparen har undersökningsplikt enligt köplagen. Vi kan inte garantera någon specifik dag eller tid för vår leverans. Tänk på att vara ute i god tid om ni ska samordna fönsterbytet med hantverkare. Leveranstiderna kan variera beroende på säsong.
Mått och Storlek

Om vi installerar, vi kontrollmäter era fönster, är det vårt ansvar att måtten blir rätt. Om det mot förmodan blir fel, ersätts detta enbart med ett nytt fönster. Installerar ni själv, mäter ni själv, är ansvaret ert!
Reklamation

Vid synlig transportskada skall reklamation göras till speditör på fraktsedeln vid mottagandet. Vid dold skada skall detta reklameras till VMA Fönster AB inom 7 dagar, med en kontakt till oss.